Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՀԱՊԱՐՏԱՑ ՄԵՌԵԼՈՑ

Եւ եթէ հասանիցեն ումեք մեղք մահապարտութեան, եւ մեռանիցի, կանխեսջի՛ք զնա զփայտէ, եւ մի՛ ագանիցի մարմին նորա ի փայտին, այլ թաղելով թաղեսջիք զնա ի նմին աւուր, զի անիծեալ յԱստուծոյ է ամենայն, որ կախիցի զփայտէ։

Զի թէպէտ ամենայն աւրինադրութիւնս ոչ միայն առ ճառն, այլ եւ առ ի միտսն բազում ունի պատճառս, այլ մեզ որքան հարկաւոր է իրաւանց դատաստանի՝ առնլի է։ Եւ զի անդ Իսրայելի զազգայնոցն ասացաւ թաղել զմարմինս, եւ զի մերոց թագաւորաց ոչ հրամայեցաւ զհաւատացեալ սպանանել, բայց միայն խրատել։ Իսկ եթէ այլազգի պատահի ի մահ դատապարտեալն, ոչ է արտաքոյ իրաւանց, զբնութիւնս պատուելոյ աղագաւ, թաղել տալ հրաման, յորում աւուր եւ իցէ։