Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՈՐՍՏԷԻՑ

Գուցէ տեսեալ զարջառ եւ զոչխար եղբաւր քոյ, մոլորեալ ի ճանապարհի, անտես առնիցես զնոսա, այլ դարձուցանելով դարձուսցես զնոսա եւ ածցես առ եղբայրն քո։ Ապա եթէ չիցէ եղբայրն քո մաւտ առ քեզ, եւ ոչ ճանաչիցես զնա, ժողովեսցես զնոսա ի տուն քո, եւ եղիցին առ քեզ մինչեւ խնդրեսցէ զնոսա եղբայրն քո, եւ տացես ցնա։ Նոյնպէս արասցես զէշ նորա, նոյնպէս արասցէս եւ զհանդերձ նորա, նոյնպէս արասցես զամենայն կորուստ եղբաւր քոյ. որ ինչ կորնչիցի ի նմանէ, եւ գտանիցես, մի իշխեսցես անտես առնել զայն։

Գութ եւ խնամ սիրոյ ունել ուսուցանէ աւրէնքս աստուածային ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ եւ առ հեռաւորս. յամենայն կորուստս հաւատարիմ լինել եւ անվարձ, զի արտաքոյ իրաւանց է դատաստանի վարձաւք զկորուստ դարձուցանել։