Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՐՈՒՑՈՂԱՑ ԶԱՆԿԵԱԼ ՉՈՐՔՈՏԱՆԻՍ

Գուցէ տեսանիցես զէշ եղբաւր քոյ կամ զեզն նորա անկեալ ի ճանապարհի եւ զանց առնիցես զնոքաւք, այլ յարուցանելով յարուսցես ընդ նմա։

Անվարձ եւ զայս եւս հրամայէ։ Եւ թէպէտ աւրինադրութիւն, սակայն եւ դատաւորաց է գիտել զայսոսիկ եւ խրատել, որ յաղագս սորին երթան յատեան։