Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՈՂԱՑ ՆՈՐՈԳ ԿԱՆԱՅՍ ՉՄՏԱՆԵԼ Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄ

Եւ եթէ առնուցու ոք նորոգ կին, մի՛ մտցէ ի պատերազմ, եւ մի՛ անկցին ի վերայ նորա եւ մի՛ ինչ իրք, այլ անպարտ լիցի, ի տան իւրում ուրախ արասցէ զկին իւր, զոր էառ։

Մարդասէր է Աստուած, կամի, զի մի՛ անկեալ ի պատերազմին՝ սուգ լիցի տարաժամ, յաղագս որոյ անմեղադրելի են միանգամայն, կամ ամբարտաւանեալ՝ յանդգնի ճակատել եւ կամ երկբայի՝ զանգիտեալ։ Զայս իրաւունս պահելի է զաւրավարաց առ զաւրս։