Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ ԸՍՏ ԱՄԵՆԱՅՆԻ

Մի զլասցիս զվարձս տնանկին եւ զկարաւտելոյ յեղբարց քոց կամ յեկաց քաղաքաց քոց։ Նոյն աւրին հատուսցես զվարձս նորա, եւ մի՛ մտանիցէ արեգակն ի վերայ այնորիկ, զի տնանկ է եւ այն է յոյս նորա, եւ մի՛ բողոք հարկանիցէ զքէն առ Տէր, եւ լինիցի քեզ այն ի մեղս։

Յայտ է, զի յաղագս աղքատութեան եղեւ վարձկան եւ աւուրն պիտոյից։ Զի թէ ոչ հատուսցէ յաւուր գործոյն, դատաստանաւ է աւելի, քան որ վարձն իցէ, հատուցանել։