Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՐԱՒՈՒ ԱՅՐՒՈՅ

Մի՛ գրաւեսցես զձորձս այրւոյն։

Զի թէպէտ յայլս ներեաց սահմանաւ զգրաւն, այլ աստ եցոյց հարկաւոր ոչ գրաւել զայրւոյ, ուսուցանելով նոցա զխնամակալութիւնն յիւրմէ, որպէս յԵգիպտոս ամենազանս, զի եւ արտաքոյ է դատաստանի զզուել զնոսա։