Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՌՈՒՈՂԱՑ ԵՒ ԿՆՈՋՆ ԹԱՓՈՂԻ

Եւ եթէ կռուիցին արք ընդ միմեանս, եւ թափելոյ աղագաւ կին միոյն բուռն հարկանիցէ զերկաւորեացն յաղթողի առն, ըստ Աւրինացն է հատանել զձեռն, այլ մեզ՝ գին ձեռինն, որպէս եւ ցուցեալ է իւրաքանչիւր զգայութեանց։