Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐՔ Ի ԿԱՐԳԷ ԵՒ ՅԱՂԱՒԹԻՑ ՄԵՐԺԵԱԼ ԻՑԵՆ

Վասն այնոցիկ, որք ի կարգէ եւ յաղաւթից մերժեալ իցեն, կամ ժողովրդական ոք եւ կամ ի կարգէ պաշտաւնէիցն, եթէ երթեալ ուրեք զինքն ի կարգ արկցէ, մի՛ ընկալցին։ Եւ որ այլոյ վարդապետի բանադրեալ իցէ եւ կամ մերժեալ, այլ վարդապետ մի՛ մերձեցուսցէ եւ կամ ի կարգ արկցէ, բայց թէ հաւաստեաւ քննութիւն արասցեն, բանիւ վարդապետութեան բժշկել եւ անդէն հնազանդել ընդ բուն վարդապետաւն։ Ապա թէ վասն մեղաց եւ չար գործոց մերժեալ իցէ յեկեղեցւոյ, դեղաւք ապաշխարութեան բժշկեսցեն։

Եւ այս բարեկարգութիւն աստուածային դատաստանաւն է. ոչ զոք առանց գիտութեան ընդունել, եւ վարդապետաց չքամահել զմիմեանս եւ զանկարգսն անդրէն դարձի իմաստութեամբ բժշկել։