Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԿԱՐԳԱՊԷՍ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ

Վասն այնոցիկ, որք ի կարգին իցեն եւ ի կանոնին եւ յուխտի եկեղեցւոյ, եւ յագահութիւն, եւ ի զաւշաքաղութիւն անկանիցին, զարծաթ իւր ի վարձու տացէ եւ տոկոսեաւք պահանջիցէ, եւ մոռանայցէ զբարբառ աստուածեղէն Գրոց, որ ասէ, եթէ՝ զարծաթ իւր ի վարձու նա ոչ տացէ, եւ մանաւանդ, գայթ ի գայթ՝ ի պաշտաւնն եւ թուլասիրտ՝ յաղաւթսն, մեղկ եւ ծոյլ՝ ի հաւատս, այնպիսումն ասէ Գիր. վայ որոց թողեալ իցէ զուսումն մանկութեան եւ մոռացեալ զուխտն աստուածեղէն։ Կամ եղեւ մեծ ժողովոյս զայնպիսիսն մերժել ի կարգէն եւ կամ բարեսէր կամաւք յուղղութիւն ածել։

Լուիցեն քահանայք զվճիռ կանոնական դատաստանիս եւ զարհուրեսցին, ապա թէ ոչ՝ վերջին եւ անաչառ դատաստանաւն դատելոց են։