Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐՔ ԶԽԱՒՍԵԱԼ ԱՂՋԿՈՒՆՍ ՅԱՓՇՏԱԿԵՆ

Որք միանգամ խաւսեալ աղջկունք են եւ զուգեալ գտանիցին, եւ յետ այսորիկ այլք յափշտակեսցեն, կամ եղեւ, զի անդրէն տացեն, որում խաւսեալն էր. թէ եւ ի բռնութիւն ապաստանի՝ մի թողցեն։

Մի զզուգեալն եւ զխաւսեալն համարի եւ անդրէն դարձուցանել, թէ եւ պսակիցի ընդ յափշտակողին։ Եւ այդ այդոցիկ ճշմարտիւ է դատաստան։