Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ՊՈՌՆԻԿ

Իսկ եթէ ոք արձակեսցէ զկին իւր վասն բանի պոռնկութեան եւ կամ վասն այլ չարագործութեան, որ ոչ միայն այրն, այլ եւ աշխարհ վկայէ չար գործոց նորա, արձակեսցէ. ընդունի զնա կանոնս։ Բայց մի ամ ապաշխարեսցէ, ի ձեռն ողորմութեան սրբեսցի եւ հաղորդեսցի աւրինացն եւ եթէ կամեսցի՝ կին արասցէ. եւ կինն այլ առն չիշխէ լինել, մինչդեռ կենդանի է այրն նորա։

Եւ զայս թէպէտ գրեալ է մեր զդատաստան՝ երկրորդեցաք, զի ոչ վասն պոռնկութեան, այլ եւ յաղագս այլ չար գործոց հրամայէ թողուլ՝ կախարդութեան, դեղատուութեան եւ այլոց այսպիսեաց։ Եւ զի դարձեալ միմեանց կամաւք ամուսնանալ, որպէս լուեալ էաք, ասացաք։ Եւ զի դարձեալ միմեանց կամաւք ամուսնանալ, որպէս լուեալ էաք, ասացաք։ Եւ զի մի՛ ընդդէմ կարծիցի կանոնաց, որպէս կամեսցին, այնպէս ընկալցին։