Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՄԲ

Իսկ եթէ ո՛չ վասն պոռնկութեան եւ ո՛չ վասն չար գործոց եթող զկին իւր, այլ վասն վատաբարութեան, որպէս թէ այլում ակն եդեալ իցէ, զայսպիսիս ոչ ընդունին կանոնք՝ մինչեւ ցդառնալ նորա յառաջին կինն. եւ ընդ յանցանացն եւթն ամ ապաշխարութիւն կալցէ, հինգ ամ՝ արտաքոյ եւ երկու՝ ի ներքս։ Ապա թէ ոչ դարձցի առ բուն կին իւր, զկեանս տան իւրոյ բաժանեսցէ. զկէսն կնոջ իւրում տացէ եւ տուգանս՝ յեկեղեցին, զի զպսակն աւրհնութեան, զոր ընկալաւ վասն ամուսնոյն իւրոյ, անարգեաց։ Եւ ինքն զաւուրս կենաց իւրոց պոռնիկ կոչեսցի եւ մի՛ մտցէ յեկեղեցի Աստուծոյ, այլ ի դրունս հաւասարեսցի աղաւթից, ի ձեռն ողորմութեան տրաւք տնանկաց, ջերմեռանդն արտասուաւք զյետին թոշակն առցէ։ Ապա թէ կինն մեռանիցի, եւ այրն կին չառնիցէ եւ յապաշխարութիւն եկեսցէ, հինգ ամ ի դրունս կացցէ եւ երեք ամ ընդ ձեռամբ հաւասարեսցի աղաւթիցն, ի ձեռն ողորմութեան քաւեալ՝ հաղորդեսցի։

Նաեւ զայս եւս եդաք յառաջ եդեալս մեր դատաստան, որպէս որ նախ քան զայս ի գլխի ցուցաք, եթէ կամաւք միմեանց ամուսնանալ ասացաք։ Եւ զի ըստ կանոնաց ոչ կարծեցեալ, զոր եդաք ի լրոյ, զկանոնականս առցեն բան եւ այնպէս անկարծիս դատեսցեն։

Միանգամայն ի գիրս դատաստանի, որ ինչ ընդդէմ Գրոց կարծի հրամանի, զԳրոցն առնելով՝ ամբամբաս զմեզ թողցեն, զի ոչ հակառակ աստուածական եմ հրամանաց, այլ ի լրոյ զճշմարտիցն եդաք ներմամբ զբան։ Սակայն ի կամս ապաստան է ընդունողաց եւ կամ ոչ, եւ յաղագս այսորիկ սիրով ընդ մեզ լիջիք եւ մի՛ վայրապար զմերս համարեսջիք զսակաւս վաստակ։