Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ՁԵՌՆԱԴՐԵԼՈՑ

Կամ եղեւ մեծ ամենայն ժողովոյն, թէ ցերեսնամեանս մի՛ ոք աւծցի ի քահանայութիւն, զի փորձեսցի եւ ընտրեսցի, պիղծն ի սրբոյն ի բաց պարզեսցի, քանզի եւ Տէրն մեր երեսնամեայ էր, յորժամ առ զաւծումն մկրտութեան եւ սկսաւ զնոյն աւրինակ ուսուցանել ամենեցուն՝ ութաւրեայ մկրտել, իսկ երեսնամեայ աւծանել ի քահանայութիւն։

Եւ թէ ոչ ըստ այսմ սահմանի, զոր զպատկառելին եդին աւրինակ, գոնեայ ըստ կանոնի սրբոցն արասցեն հայրապետացն Գրիգորիսի եւ Ներսիսի վերջնոց, զի զայս սահման լուծանել արտաքոյ համարելի է գրոց դատաստանի։