Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐՔ Ի ՀԱՐԿԷ Ի ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՅԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԱՅՑԵՆ ԸՍՏ ՈՐՈՒՄ ԱՒՐԻՆԱԿԻ ԵՒ ԻՑԷ

Վասն որք ի նեղութիւն անկանիցին կամ ի խիստ հիւանդութիւն, եւ կամ ըմբռնեսցի ի բռնաւորաց եւ վասն նեղութեան մկրտեսցի, կամ յառաջ էր յանուն քրիստոնեայ եւ գործով՝ վատթար եւ ապա վասն նեղութեանն ի հաւատս կացցէ, զայնպիսին ընդ ունի եկեղեցի, այլ ոչ կատարելապէս, զի ակամայութեամբ են հաւատքն։ Զայսպիսոյս ասէ Գիր՝ միթէ ի հո՞ղ խոստովան առնիցին առ քեզ։

Եւ այս մարդասիրութիւն ի Տեառնէ ցուցեալ է առակաւ, բայց ըստ դատաստանի է անկատարն։