Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔՈՐԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Այլ քորեպիսկոպոսք են ըստ աւրինակի եւ ըստ կարգի եւթանասնիցն, իբրեւ լծակիցք եւ գործակիցք վասն փրկութեան, որ յաղքատս կատարելոց է։ Գաւառի տեսուչ թարգմանեալ է քորեպիսկոպոսդ եւ ձեռնադրող է խոնարհագոյն աշտիճանաց, որ ի վայր է քահանայութեան։ Հակառակ է գրոց դատաստանի եպիսկոպոսաց զարս աշխարհականս քորեպիսկոպոս առնել կամ զտգէտ քահանայ, կռփիչ աղքատաց եւ ոչ տեսուչ, զի եւ եպիսկոպոսդ տեսուչ թարգմանի եւ նոքա՝ գործակիցք նոցա։