Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊՏՂՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Որք զպտուղ եկեղեցւոյն կամին արտաքս քան զեկեղեցին առնուլ կամ տալ, եւ ոչ կամաւք եպիսկոպոսին կամ որ ձեռնադրեաց զայնպիսին յայնպիսի իրս, եւ կամաւք նորա չառնիցէ եւ չգործէ, նզովեալ լիցի։

Լուիցեն զլացողք զեկեղեցիս կամ յինքեանս եւ կամ յայլս տալ եւ զարհուրեսցին։ Եւ եթէ այսքանեաց նզովք է, ո՞րչափ միանգամ յափշտակողաց զեկեղեցի միմեանց։ Եւ աստ դատաստանաւ է նզովս, զի որ զեկեղեցւոյն աւտարացոյց զպտուղ՝ աւտարանալ եւ ինքն յեկեղեցւոյ։