Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԵՐՈՂԱՑ ԶՀԻՆԳՇԱԲԱԹՆ ՄԵԾ

Եթէ ոք զքառասունսն պահիցէ սուրբս եւ զատկի հինգշաբաթն աւրն քան զհաղորդել աւրինացն եւ բաժակին սրբոյ աւելի ինչ համարձակիցի ուտել, զպահոցն, զոր պահեաց, ընդունայն է եւ ի մեծ ժողովոյն նզովեալ։

Զայս եւ ի Նիկիայ ժողովն եդին՝ յայնմ աւուր սակաւ չորակեր լինել։ Լուիցեն Յոյնք եւ Վիրք զդատաստան կերողացն զաւրն մեծ, զի ո՛չ Գանգրայն ժողովեալքն եւ ո՛չ Նիկիայն Հայք էին, այլ յամենայն ազգաց, մանաւանդ Յունաց։ Եւ այս դատաստան անլուծանելի է ի վերայ նոցա, զի ոչ յարժանաւոր ժողովոյ լուծաւ, այլ ի խոտեալ եւ յանարգեալ ժողովոյն Քաղկեդոնի։