Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐՔ ՅԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ԼՈՒԾԱՆԻՆ

Եթէ ոք յիւրմէ եպիսկոպոսէ անկաւ՝ երէց կամ սարկաւագ եւ զեպիսկոպոսին զդատաստան յանձին ոչ կալաւ եւ համարձակեցաւ ձանձրացուցանել զլուր ժողովրդոց բազմաց, որպէս թէ զինչ իրաւունս ունիցի՝ առաջի բազմաց եպիսկոպոսաց ասիցէ եւ ի նոցանէ զարդար դատաստանի վճիռն ակն ունիցի առնուլ։ Ապա թէ ե՛ւ ի նոցանէ սրտնեղեցաւ եւ անգոսնեաց, եւ համարձակեցաւ առ թագաւոր դիմել եւ ձանձրացուցանել, զայնպիսին մի՛ արժանի առնել թողութեան կամ ընդունելութեան կամ բնաւ յոյս ինչ տալ, զի առ յապայ հաստատեսցի ի նոյն տեղի։

Արդար է այս դատաստան, զի յետ մի անգամ եւ երկիցս յանդիմանելոյ յանդգնեցաւ։ Զի թէ իւրոյ եպիսկոպոսին կարծի նախանձու լինել, միթէ եւ բազմա՞ցն եւս։ Այլ ի զղջանալն՝ այդ եւս տեսցի։