Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ, ՈՐՔ ԸՆԴ ԱՅԼԱԶԳԻՍ ԽԱՌՆԻՆ ԽՆԱՄՈՒԹԵԱՄԲ

Չէ մարթ, որք յեկեղեցւոյ մերոյ են, ի պէսպէս եւ ի ցոփ հարսանիս այլազգեաց մերձեցուցանել զուստերս եւ զդստերս իւրեանց, կին տալ նոցա կամ կին առնուլ ի նոցանէ։

Դատաստան ըստ կամաց կանոնաց այս լիցի այնպիսեացն. զի թէ ի հեթանոս այլազգիս տան, եւ զրկին ի հաղորդութենէ, զրկեսցին տուողքն ի հաղորդութենէ իւրեանց, եւ եթէ ի հերձուածողս, յորոց մեք ոչ հաղորդիմք, զդատաստան խղճին ծնողքն, որք ընդ նոսա ամուսնացուցին, հատուսցեն։