Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՈՐ ԶԱՅԼՈՅ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ ԱՌԵԱԼ ԶԻՒՐՆ ԶԱՐԴԱՐԻՑԷ

Եպիսկոպոս ոք, եթէ իցէ գաւառաց բազմաց եւ ունիցի իշխանութիւն ընդ ձեռամբ իւրով, մի՛ իշխեսցէ յայլոյ իշխանութեանց առնուլ եւ զիւրն զարդարել զեկեղեցին, զի աչառութեամբ վարեցաւ եւ անձին իւրում դատապարտութիւն։ Այնպիսին, թէ չհաւանեսցի դառնալ յիրացն, ի բաց լուծցի. եւ այն, զորոյ առն եւ զայլոյ շինեաց զեկեղեցին, մի՛ կոչեսցեն զանուն նորա իւրեանց վարդապետ։

Յայտնի է այս հոգեւոր դատաստան եւ պահելի հաւաստեաւ յեկեղեցի։