Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐ ԿՆՈՋ

Հարցումն. Եթէ ոք կին այսահարիցի յոյժ, որպէս զի երկաթս ագանիցի, եւ այր նորա ասիցէ՝ ոչ կարեմ ժուժկալ լինել, եւ կամիցի առնուլ այլ կին, աւրէ՞ն է, թէ ոչ։

Պատասխանի. Շնութիւն միջնորդի յիրսդ. եւ զի՞նչ պարտ եւ արժան է, ոչ գիտեմ վասն այդորիկ։

Ըստ ներման եւ զայս գրեցաք երբեմն զդատաստան. որպէս կամ է՝ ընկալցին դատաւորք եւ անպարսաւս զմեզ թողցեն յայդմանէ։