Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՐԵԱՑ

Հարց. Եթէ այր ոք ոչ լինիցի ի գործ արութեան, եւ կինն ելանէ ի նմանէ, եթէ ոք զկինն զայն կին առնիցէ, ընդ հանեա՞լ կանայսն պարտ է համարել զայնպիսին, եթէ անխի՞ղճ ունել։ Կամ թէ այրն չարձակէ զկինն ի բաց եւ ասէ այսպէս, թէ՝ ինձ մասն հասեալ է յԱստուծոյ, կաց եւ պաշտեա զիս, – մեք զի՞նչ պատասխանի տացուք։

Պատասխանի. Չէ արժան արձակել եւ ոչ ձեզ թողացուցանել նմա։

Եդեալ է եւ այս դատաստան կանոնական. ներմամբ ի կամս ապաստան է հաճելն ընդ երկաքանչիւրսն, նմանապէս եւ՝ դատաւորաց եկեղեցւոյ։