Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՍՆԱՊՂԾԱՑ

Հարց. Եթէ այր ոք ընդ անասնոյ պղծիցի, եւ յետ պղծութեանն զղջանայցէ եւ ապաշխարիցէ, եւ վաստակիցի յաւրկանոցի, որպէս եւ հրամայեն վարդապետք, եւ կին նորա յետ յանցանացն չկամի նմա ի կնութեան կալ վասն պղծութեանն, որ եդաւ ի վերայ նորա, եւ այրն այսպէս ասիցէ, թէ՝ կամ կինն առաջին հաւանեսցի կամ այլ կին հրամայեցէք առնել։

Պատասխանի. Կինն իշխէ մեկնել, եւ այրն այլ կին առնուլ։

Նշանակեցաւ երբեմն այս դատաստան, այլ այժմ զսրբոյս եդաք հրաման ի լրումն այնմ։