Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

Հարց. Եթէ ոք ի քահանայից յուղւոջ դիպեսցի, եւ աւազակք ի վերայ անկցին, եւ դէպ լիցի քահանային սպանանել զոմանս յաւազակաց եւ զանձն իւր եւ զընկերսն ապրեցուցանել, պա՞րտ է նմա ի կարգի քահանայութեանն կալ, թէ ոչ։

Պատասխանի. Ոչ է արժան կալ ի քահանայութեան, վասն զի ոչ է արժան սպանանել քահանայի զմարդ ոք, թէ եւ ինքն մեռանիցի, այլ եւ ոչ զանասուն։

Յաղագս այսմ դատաստանի լուայ, եթէ վասն անձին չէ պարտ սպանանել, այլ յաղագս ընկերաց լաւ է սպանանել, յորժամ աւազակքն այլազգիք իցեն։ Եւ պաշտել զքահանայութիւն կամ ոչ՝ ի դիպուածսն տեսցի ի վարդապետաց։