Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱԿԱՄԱՅ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ

Հարց. Եթէ ոք ի քահանայից սրբէ զանդաստան իւր կամ զպարտէզ եւ քար ընկենու զորմով, եւ դիպի մարդոյ, եւ մեռանի, զի՞նչ պարտ է առնել վասն կարգի քահանայութեան պաշտամանն։ Եւ կամ թէ ումեք յաշխարհականաց նոյնպէս ակամայ սպանութիւն դիպի, ո՞րպէս պարտ է տալ ապաշխարութիւն։

Պատասխանի. Սպանող է, ապաշխարեսցէ եւ զքահանայութիւն մի՛ պաշտեսցէ։

Նմանապէս եւ՝ ի վարդապետէ վասն խրատու հարեալ եւ մեռեալ ըստ սովորութեան, նոյնպէս եւ՝ հայր՝ զորդի եւ այլ այսպիսի։ Եւ այսպէս է. սաստիւ առաքեալ քահանայն զծառայսն զհետ փախուցեալ ծառային, այլ թէ յամբոխի միջի ձիով ընդ կուռն հարկանէ եւ սպանանէ, ի քահանայութիւն գալ ասէ եւ աստ լուծանէ, կամ զի չէր քահանայ եւ կամ յամբոխէն եղեւ, ներէ։

Նման այսմ զակամայ սպանութիւն Աւրէնքն ուսուցանեն, որպէս ոստչիլ տապարին, կամ այլ ինչ այսպիսի, զոր յապաստանի, ասէ, անկանիլ ի քաղաքսն եւ ապրել, որ զերկրորդ մահու ունի զտեղիսն։

Է կամայ դարձեալ եւ ակամայ, յորժամ նետ ոք ձգէ որսոյ եւ կամ գազանի, կամ ըստ այլոյ աւրինակի, եւ պատահէ թշնամւոյ, յորոյ վերայ խնդայ, խառն է յերկուցն։ Յաղագս այնորիկ ի դատաստանս թագաւորաց, ի սպանանել այլազգւոյ զքրիստոնեայ ակամայ, իբր կամաւորի եդաք զդատաստան, զի բնութեամբ է խնդալ նոցա ի կորստեան մերում։ Եւ արդ, քանզի արժան է զակամայ սպանութիւն խոստովանեալ՝ ըստ կանոնական ուղղել դատաստանի, եւ ի ձեռս անկեալ դատաւորացն՝ ճշգրիտ դատել զկամայ եւ զակամայ եւ որ յերկուցն է եւ այնպէս զտոյժսն ուղղել։ Այլ զկատարեալ կամայն եւ զակամայն ի կանոնաց ուսցիս սրբոյն Բարսղի։