Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆԵՐՔԻՆԵԱՑ ԵՒ ՄԱՐՄՆԱԶԵՂԾԱՑ

Եթէ ոք ներքինի իցէ կամ մարմնազեղծ եւ կեղծաւորութեամբ կին առնիցէ, եւ կնոջն հասեալ ի վերայ գործոցն՝ իշխան լիցի ի կալ եւ ի քակել. եւ եթէ քակեսցի, ում եւ կամի՝ լիցի առն։ Եւ զկէսն ընչիցն առցեն եւ տայցեն տուգանս յեկեղեցին վասն անարգանաց պսակին։ Եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ։