Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՏԱԿԱՑ

Եւ կտակ լիցի՝ որպէս ուսուցանեն կանոնք. զկնի երից աւուրց հիւանդութեան կոչիցէ հիւանդացեալն զքահանայս եւ զժառանգաւորս եկեղեցւոյն եւ երեք վկայիւք արասցէ զկտակն եւ զամենայն ինչ զտան իւր, եւ զհոգւոյ, եւ զթաղման իւրոյ խաւսեսցի ըստ հաճոյից իւրոց։ Եւ թէ ի նմին աւուր պատահի մեռանիլ, հաստատուն լիցի կտակն, թէ չիցէ թափեալ ի մտաց. ոչ որպէս Մահմետի անգոյ ասեն իմաստունք՝ յետ քառասուն աւր ապրելոյ հիւանդին հաստատի կտակ։

Բայց հաստատուն կտակ յառողջութեան է, թէպէտ եւ ասացեալդ անխոտելի է, զի կամաւոր՝ այն, իսկ այս խառն տեսանի։

Եւ թէ պատահի յառնել հիւանդին եւ փոխել զկտակն, իշխան լիցի, զի կտակ յետ մահու հաստատուն է ըստ առաքելոյ։ Այլ Աստուծոյ եղեալ կտակ հաստատուն կացցէ, մինչեւ կատարեսցէ զոր խաւսեցաւն բերանովք ի նեղութեան, եւ թէ՝ ուխտս դիք եւ կատարեցէք։ Զոր ինչ ի դէպ իցէ ընդ յառնելն կատարել՝ կատարիցէ, եւ զոր ինչ զկնի մահու՝ եւ այն անվտանգ է, զկնի կատարիցեն։ Եւ եթէ փոխէ յուխտեցելոցն՝ յառաւելն իշխան լիցի եւ ոչ ի նուազն։ Եւ այդ ճահագոյն այդմ է դատաստան։