Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱԽՏԱԺԵՏԱՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ

Կին կամ այր ցաւագին, կամ ախտաժէտ, կամ արուագէտ, մի՛ իշխեսցեն ամուսնանալ եւ անարգել զպսակն աւրհնութեան։ Եթէ ոք յանդգնի՝ զկէս ընչից իւրոց յեկեղեցին տացէ եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ։

Եւ զայս յաղագս ծնկեցելոցն յախտս ասէ, զի նախ առողջասցին, կամ հոգեւորաց՝ յաղագս այնորիկ պարապեսցին, արուագիտաց եւ անասնագիտաց՝ զի մի՛ ի պատճառս այնորիկ զապաշխարութիւնն մոռասցին եւ զի միջոցաւք ժամանակաւ մաքրեսցին։