Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅԼԱԶԳ ԽԱՒՍԵՑԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ

Եթէ ումեք խաւսեալ է կին, եւ նախ քան զմտանել աղջկանն յեկեղեցին չար գործքն յայտնեցան, իշխան է այրն առնուլ եւ չառնուլ։ Ապա թէ յեկեղեցի մտեալ իցէ, մի՛ իշխեսցէ արձակել, եւ եթէ արձակիցէ, այրի կոչեսցի եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ։

Եւ յայլում գլխի հրամայէ զխաւսեալն թողուլ վասն պոռնկութեան, եւ աստ յաղագս յեկեղեցի մտելոյն՝ ոչ։ Սակայն եւ թէ որդիս ծնեալ է, իշխան լիցի թողուլ յաղագս պոռնկութեանն, այլ աստ յաղագս պատուելոյ զեկեղեցի ասէ։ Ապա ուրեմն ոչ է պսակ արտաքոյ եկեղեցւոյ եդեալն։ Եւ զի ոչ է ի տան առն, առաջի կայ զգաստանալն, ապա թէ ի նոյն իցէ վարքն, իշխան է այնուհետեւ թողուլ։