Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏՂԱՅՈՑ ՊՍԱԿԱՑ

Տղայոց պսակ մի՛ ոք իշխեսցէ դնել, մինչեւ ի չափ հասեալ՝ զհաճոյսն իւրեանց իմասցին, եւ թէ ոք յանդգնի՝ լուծցի ի քահանայութենէն ու հարիւր դրամ տուգանս տացէ յեկեղեցին. եւ տղայն ի չափ հասեալ՝ ում եւ կամեսցի ամուսնասցի։

Զոր եւ յայլում կանոնի ասէ՝ ոչ պսակել առանց զմիմեանս տեսանելոյ, զի անյայտ է, թէ բնաւին իսկ ոչ կամին ամուսնանալ եւ կամ ոչ հաւանիլ միմեանց, հրամայէ չառնել։ Ապա թէ լիցի, եւ ի չափ հասեալ ոչ կամի, անվտանգ առնէ յաղագս ակամայ իրին։ Հաւանելի լիցի այս դատաստան յեկեղեցի Աստուծոյ։