Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՓՈԽՈՂԱՑ ԶՍԱՀՄԱՆՍ

Հարց. Որ զսահմանս յափշտակէ զընկերին, ո՞րպիսի ինչ է։

Պատասխանի. Զոր գրեաց Մովսէս յԱւրէնսն հրամանաւ Աստուծոյ՝ իջցեն անէծքն այն ի վերայ գլխոց նոցա, եւ եղիցի նզովեալ ի կեանս եւ ի մահ։

Լուիցեն զայս յափշտակողք սահմանաց եւ զարհուրեսցին, զի դատաստան աստուածային է։ Եւ թէ լիցի հակառակութիւն ինչ անդաստանաց, վկայիւք լուծցի, զի զայն հաւաստի կարծեմ լինել, քան բառնալ խաչ եւ Աւետարան միոյ, զի բազում անգամ խաբէութիւն լինի, եւ զի երդումն է այդմ աւրինակաւ, զոր ոչ հրամայեցաւ։ Եւ թէ այդպէս կատարի բան դատաստանի, մի բարձող խաչին լիցի վկայ, եւ մի՝ երդումն, եւ եղեւ երկու ըստ Աւրինացն։ Այլ զայս ոչ հրաման տալով ասեմք, որպէս յառաջ իսկ գրեցաք յաղագս երդմանն, այլ յայտ առնել կամեցաք, թէ ոք զայսոսիկ առնէ՝ վճարեալ է իրք դատաստանին, որպէս ցուցաւ, թէ զերկու վկայի ունի զտեղի։ Եւ թէ այս լիցի, զապաշխարութիւն լցցէ, որպէս ցուցեալ է յերդման ճառին։