Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԱՆԱՆՑ, ՈՐՔ ԶԱՐՍ ԻՒՐԵԱՆՑ ԹՈՂՈՒՆ

Եթէ կին ոք յառնէ ելանէ, կալցեն եւ անդրէն յայրն իւր տայցեն, եւ մանաւանդ զոր վարձանաւք իցէ վարձեալ եւ ոչ բոզաբար, թէպէտ եւ վաճառիցէ, թէպէտ եւ յաղախնութիւն կալցի, թէ կամք իցեն՝ հոգեւոր եւ բարի խրատու եւ սիրով կալցի։ Ապա թէ այրն չարաբարոյ իցէ եւ կամ պոռնիկ, կամ հանգանակող եւ արբեցող, եւ կամ այլ ինչ խեղական, գանիւ եւ խրատու կշտամբեսցեն զայրն եւ հնազանդեցուսցեն զերկոսեանն. ապա թէ ազատ է, տուգանաւք եւ խրատու զայրն ի կարգ ածցեն։ Ապա թէ դիւափոխի այրն, կինն պաշտեսցէ զնա։

Եթէ որպիսի պատճառաւ կինն ելցէ յառնէ եւ թէ չելցէ, եւ այդ նշանակեալ է մեր զիջմամբ յաղագս երկիւղի մեծագոյն վնասու։ Նաեւ կանոնական հրամանաւ յաւժարեցաք եւ այժմ զայս իսկ զսրբոց դնել զբան, զի զանզգամ խրատել հրամայէ զկին եւ զայր։

Եւ զի յայտ արասցուք, թէ կամք մեր ոչ հակառակն կամի կանոնաց, այլ թէ կամք լիցի դատաւորաց այլոց առնուլ ինչ ի մերոցն՝ առցէ, ապա թէ ոչ՝ կանոնք հաստատուն կացցէ։