Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌԵՒԱՆԳԱՑ

Որ առեւանգս առնեն, կալցեն զկինն եւ անդրէն ցհայր իւր եւ ցմայր իւր տայցեն. եւ տուգան տայցեն փոխանակ անարգանացն, թէ ազատ է՝ հազար եւ երկերիւր դրամ, թէ շինական է՝ վեցհարիւր։ Եւ որք հրոս երթեալ էին եւ աւգնականք սուտ փեսային, առ այրն հարիւր դրամ տուգանսն տայցեն. եւ զհրոսին դրամն զկէսն յեկեղեցին տայցեն եւ զկէսն՝ կարաւտելոց։ Ապա թէ սուտ փեսայն ընդ աղջկանն պոռնկեցաւ առանց պսակ դնելոյ, յեկեղեցի տուգան կալցին հարիւր դրամ, զի զպսակն աւրհնութեան անարգեաց, եւ երեք ամ յապաշխարութեան կացցէ։ Ապա թէ երիցու ուրուք գաղտ պսակ իցէ եդեալ առանց հաւր եւ մաւր աղջկանն, երէցն զքահանայութիւնն չիշխէ պաշտել, եւ հարիւր դրամ տուգան կալցեն եւ կարաւտելոց բաշխեսցեն, եւ պսակն, զոր եդ, անվաւեր լիցի։ Ապա թէ յետ այսր խռովութեան եւ տուգանաց դարձեալ ի հաւանութիւն գան կամաւք աղջկանն եւ ծնողացն, եւ յառաջ պոռնկեալ են, պսակ մի՛ աւրհնեսցի, այլ իբրեւ երկակին՝ ուռ տեառնագրեալ դիցեն ի գլուխ. ապա թէ կուսանք կացեալ են, ըստ աւրինին աւրհնեսցի։ Եթէ ազատ, եթէ շինական՝ կանոն այդ կացցէ։

Թէպէտ եւ այս եդեալ է դատաստան ըստ զանազանութեան, այլ աստ յոյժ լիով կարգեցաւ, վասն որոյ յաւժարեցաք եւ զայս եւս գրել, զի անտարակոյս լիցի դատաւորաց այդոցիկ պատահումն, եւ զտուգանսն ըստ ժամանակի եւ ըստ կարի համեմատելով արասցեն։

Եւ ուսցին այժմու եպիսկոպոսունք, զի տուգանք պոռնկի յաղքատս հրամայի։ Եւ այդոցիկ եւ այլոց զանազանութիւն է, զոր ինքեանց այժմու առնուն դատաւորք, որք են եպիսկոպոսք, յորոց զարհուրիլ եւ խորշիլ պարտ էր, զի յաղագս քաւելոյ զյանցանս լինի, եւ մնան այժմ անքաւելի։