Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՄՏԻՑ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ

Եւ ժողովրդականք մի՛ հրապուրեսցին ի նոցանէ ի բաժանումն սրբոյ եկեղեցւոյ, զի պատճառ խռովութեան բերէ, այլ զպտուղս եւ զմուտս ժողովրդականքն միաբանութեամբ ի սուրբ եկեղեցին հատուսցեն ամենայն յաւժարութեամբ անխափան եւ մի՛ ըստ դասուց բաժին արասցեն եւ երդոց, որ եղեւ վնաս։ Եւ քահանայիցն առեալ ի սրբոյ եկեղեցւոյն՝ բաժանեսցեն կարգաւորաբար, որպէս եւ աւրէնն է. գլխաւոր քահանայիցն՝ երկու մասունք եւ կէս կէս մասին, եւ այլ քահանայքն մէն՝ երկու մասունս, սարկաւագունքն՝ մի մի մասն, դպիրքն՝ կէս մասն, եւ այրի կանայքն, թէ իցեն պարկեշտք՝ մի մասն, առանց ամենայն հակառակութեան։ Ապա թէ իցէ ոք, որ հակառակիցի եւ առնիցէ խռովութիւն, այնպիսին դատապարտեալ լիցի յիւր կարգէն, եւ ընկերքն իւր մի՛ իշխեսցեն ընդ այնպիսումն հաղորդիլ, եւ ոչ ժողովրդականքն առ քահանայս ունել զնոսա։