Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՓԱԿՈՂԱՑ ԶԴՐՈՒՆՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Քորեպիսկոպոսունք մի՛ իշխեսցեն զդուռն եկեղեցւոյ փակել եւ խափանել զաստուածային աղաւթիցն ժամ վասն աւրընթրեաց կամ վասն միոյ յանցանաց, բայց զպարտաւորս ընթրեացն եւ զմեղուցելոցն անձինս բանադրեսցեն։

Կարծիս տայ, թէ վասն այլոյ յանցանաց հրամայէ փակել։ Յայտ է, թէ ոչ վասն միոյ յանցանաց փակել ի դէպ է զեկեղեցիս եւ խափան առնել սպասաւորութեան, այլ սպասաւորացն սաստել յանցաւորաց, թէ փակել տայցեն զեկեղեցիս, բայց թէ պատահի հակառակ շինել եւ առանց հրամանի։

Զսոյն սաստ դնէ եւ գեղջաւագաց՝ հանդերձ նզովիւք։