Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ

Ազատք յորժամ զիւրեանց զերդ եւ զմարդ բաժանեն, յոլովք չարակնութեամբ առնեն եւ զմանկունս եկեղեցւոյ ըղձանան ծառայս առնել եւ ի ստրկութեան ունել, որ չվայելէ քրիստոնէից։ Զի երիցս երանելւոյն սրբոյն Գրիգորի եւ երանելւոյն Տրդատայ թագաւորի զսրբոյ եկեղեցւոյ ժառանգութիւնն ընդ այլ ազատաց տունս կարգեալ է, եւ ազատ էին սրբոյ եկեղեցւոյն հողովն եւ ջրովն։ Եւ ի Պարսից թագաւորութեան ժամանակս թէպէտ եւ ի բեկար արկին, սակայն տունն ի դիւանի յայտնի է եւ չէ խառնեալ ի շինականս, բայց միայն զհարկսն տային յարքունիսն։ Արդ, եթէ ոք ագահութեամբ ակամբ հայեսցի եւ զազատ մանկունս եկեղեցւոյ ի բաժին, եւ ի վիճակ, եւ ի ծառայութիւն արկանիցէ, այնպիսին ի մեր ժողովոյս աւրհնութենէ հեռի եղիցի, եւ մի՛ եղիցի իշխանութիւն վարդապետին եւ քահանայից զայնպիսւոյն զպատարագն աւրհնել։ Այլ եւ ոմանք զՈզիայի ախտն ախտանան եւ ըստ իւրաքանչիւր կամաց, եւ ըստ իւրաքանչիւր վրմի բաժանեն զշնորհս սրբոյ եկեղեցւոյն եւ որպէս կամին մատակարարեն, եւ վարդապետին հրամանի եւ իրաւանց ունկն չդնեն. այնպիսիքն նոյնպէս ի մեր աւրհնութենէն հեռի եղիցին, որք յանդգնին զայնպիսի ինչ առնել։

Լուիցեն ազատք, որք ի Վիրս, զի զայսպիսի լուծին զուղիղ եւ զնախագոյն կանոնական հրաման։