Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏԿԱՐԱՆՈՑԱՑ

Ոմանք ի տկարանոցս իշխանութիւն առնեն եւ հարկս, եւ նշեմս, եւ կերակուրս, եւ ըմպելիս պահանջեն բռնութեամբ, եւ զիւրեանց գործակալս ի վերայ գումարեն, եւ կոռով եւ պահակութեամբ նեղեն, եւ զողորմելի եղբարսն չարչարեն անխղճաբար, որում մանաւանդ դարման տանել առաւել պիտոյ է, եւ ամենայն քրիստոնէից պատել զամենայն վէրս նոցա։

Արդ, եթէ ոք յայսմ հետէ յանդգնի զայսպիսի ինչ առնել ի տկարանոցս, անողորմ դատաստանաւ դատելոց են այնոքիկ, որք ոչ առնեն զողորմութիւն։