Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԻՋԱՒԱՆԱՑ Ի ՎԱՆՈՐԱՅՍ

Ոմանք ազատք եւ հեծեալք, որ ի գեւղորայս հասանեն, որոց բնաւ ի վանսն տեղի լինի, ի գեւղ չիջանեն, այլ ոմանք կանամբք եւ նաժշտաւք ի վանսն իջանեն եւ այնպէս կոխեն զկանոն հարցն, եւ գուսանաւք եւ վարձակաւք ի սրբութեանց եւ ի պաշտամանց ի տունն ընթրիս ուտեն, որ սոսկալի է քրիստոնէից լսել, թող թէ տեսանել։ Արդ, զվերագրեալ կանոնսդ ի լսելիս այնպիսեացն խաւսեսցին վանաց երիցունքն. եթէ լինին լսող եւ ի շինին աւթին՝ բարի է, ապա թէ ի նմին անհաւանութեան կացցեն՝ այնպիսիքն նոյնպէս ի մեր աւրհնութենէ հեռի եղիցին եւ զվրէժխնդրութիւնն ի սրբոցն ընկալցին։ Զի վանքդ անուն հանգստարան սրբոց են եւ աւթեվանք եպիսկոպոսաց, եւ քահանայից, եւ աբեղայից, եւ աղքատաց։ Եւ ազատք եւ հեծեալք, մինչ կոչելով կոչին արք եւ կանայք, մեծաւ երկիւղիւ պարտ է աղաւթել եւ աղաւթից եւ պաշտաման հաղորդել, որպէս վայել է ի տան Աստուծոյ։

Այսոքիկ աւրինադրական դատաստան յայտնի է ամենեցուն։