Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆԱՒԱՑ ԲԵԿԵԼՈՑ Ի ԾՈՎՈՒ

Եւ զնաւս բեկեալս ի ծովու մերձաւոր քաղաքն ձեռնատուութեամբ փրկեսցէ, իբրու զի հանդերձեալ էր վայելող շահից նորա լինել. այլ յաւար առնուլ վասն բեկմանն արտաքոյ է դատաստանի։ Եւ թէ ձրի ոչ կամին փրկել, որքան հնար է՝ վարձս տացեն, եւ զԱւրինացն ընդ միտ ածել՝ զանկեալ գրաստ յարուցանել ընդ տեառն իւրում։ Այլ ագահել եւ յափշտակել այսպէս լիցի դատաստան. կամ որպէս որ թափէ զաւար, կամ իբր զտէր, որ ի հնազանդելոց տասանորդէ, եւ կամ ի հնգէ։

Եւ սակաւ զայդ եդաք դատաստան, զի յոյժ ընդդէմ իրաւանց գործեն Հռոմայեցիք այդոցիկ. եւ զի մի՛ այն լիցի, թէ ի մերոց պատահի ազգաց տիրելոց ծովու։