Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽԱԲԵԲԱՅԻՑ

Եւ զի բազումք շրջին խաբէութեամբ յանուն սրբոց, եւ եկեղեցեաց վանաց եւ այլաւք բազմադիմի պատճառաւք եւ զբազումս պատրեն, մինչ զի ոչ է դիւրաւ ի վերայ կալ պատրուակեալ չարեաց նոցա, քանզի հնարին ընծայական ունել թուղթս եւ այլ եւս ձեւս ստանան կեղծաւորութեան։ Արդ, յորժամ պատահի ի վերայ կալ նոցա եւ գտանել զխաբէութիւն նոցա, զժողովեալ ինչս առնուլ, որ յայլոյ եկեղեցւոյ յանուն իցէ, եւ թէ կարիս ինչ է՝ անդ առաքել, եւ թէ այս չիցէ՝ յիւրաքանչիւր տեղիս տալ։ Եւ թէ չիցէ հնար այսմ լինել, իրաւունս կարծեմ ըստ պատճառի ժողովելոյն այնպէս մատակարարել եպիսկոպոսաց եւ եթէ այլ ոք իցէ։ Եթէ պատճառաւ եկեղեցի շինելոյ իցէ եւ բաւական այսմ իցէ, այնպէս առնել, եւ թէ չիցէ՝ ի պէտս ըստ բաւականին ածել եկեղեցւոյ։ Եւ թէ պատճառաւ գերութեան իցէ, յայնոսիկ վարիլ։ Ըստ այսմ աւրինակի լիցի եւ այլն ամենայն։