Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԵՂԻՑ ՆՈՐՈԳԱՊԷՍ ՇԻՆՈՂԱՑ

Յորժամ զառաջինն շինիցի գիւղ, չէ հաստատուն բաժանումն հողոյն եւ ջրին եւ այլոց այսպիսեաց, մինչեւ բաւական բնակիչք ժողովիցին, եւ ապա բաժանումն հաստատիցի։

Ապա թէ աւերակ շինիցի եւ չիցէ բազմաժամանակեայ, մինչ զի գիտել իւրաքանչիւր զսահման անդաստանաց եւ զայլոց, իւրաքանչիւր ըստ սահմանի նախնեացն կալցին։ Իսկ եթէ բազմաժամանակեայ իցէ եւ անգիտելի, եւ տէրութեան փոփոխումն եղեալ, նորոգ արասցեն բաժանումն հաւասարադատութեամբ, նախ՝ եկեղեցւոյն եւ ապա՝ այլոցն, մասն աւելի տալով որ գլխաւորն իցէ գեղջն՝ վասն հոգալով զայլս։