Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՄԱՒՐԷՆ ՎԱՃԱՌԱՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ

Վաճառք ամենայն հաստատին, յորժամ որք վաճառենն՝ ամենեցուն յանձնառութեան վկայութեան կամքն ընդ նոսա իցէ։ Ըստ այսմ՝ եթէ հայր վաճառիցէ, պարտ է ուստերացն եւ դստերաց կամքն ընդ նմա լինել եւ եղբարց, որք ժառանգ իցեն. նմանապէս՝ թէ որդի վաճառէ՝ հաւրն, եւ այլ եղբարցն, եւ քերցն. ապա թէ ոչ, յորժամ կամին անդրէն դարձուցանել՝ իշխան լիցին, թէ եւ գրով հաստատեալ իցէ։

Եւ թէ ի միասին գրով եւ վկայիւք վաճառիցեն, եւ յաղագս աղքատութեան պատճառի իցէ, եւ սահմանաւ, զոր դնէ վաճառողն, եւ կամ որպէս յառաջ ցուցեալ է, իշխան լիցին դարձուցանել, ապա թէ անպատճառ իցէ՝ հաստատուն լիցի։ Արդ, այդպէս՝ կամ դարձցին եւ կամ հաւանեսցին ըստ արժանւոյն։

Իսկ գիր հաստատուն՝ նշանաւ դատաւորին լիցի, սակայն նշանն կամ ճշմարիտ դատաւորին լիցի՝ Քրիստոսի նշան խաչին, եւ կամ պատկեր եպիսկոպոսին կամ այլոց դատաւորաց, այսինքն՝ հայրապետաց։ Եւ թէպէտ այլոց գրին ձեռաւք, նոքաւք նշանակեալ հաստատուն լիցի, որպէս ի տուն թագաւորաց գրին գիր, սակայն նշանակին արքունի նշանաւ եւ այնպէս հաստատին. նոյնպէս եւ աստ լիցի։