Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ Ի ՓԱՅՏ ՀԱՆՈՂԱՑ

Այլ վասն գողոց ի փայտ հանելոյ էիք հարցեալ։ Եթէ այլազգի իցէ եւ եթէ քրիստոնեայ, եւ քրիստոնէի հրամայիցեն ի փայտ քարշել, եթէ հնար իցէ՝ խոյս տայցէ ի տեղւոջէն, ապա թէ ոչ՝ կաշառով զերծցի։ Իսկ եթէ այսոքիկ ոչ աւգնեսցեն, ապա զհրամայեալսն ի տերանց հարկաւորաբար պարտ է կատարել, այլ ոչ առաւելութեամբ, որպէս հրամայէ Յովհաննէս զինուորացն, թէ մի՛ աւելի քան զհրամայեալսն ձեզ առնիցէք, քանզի Աստուած ի սիրտն հայի, եւ մարդ՝ յերեսս, որպէս հրամայեաց Տէր Սամուելի։