Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՆԵԼՈՑ Ի ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ

Այլ թէ մարդոյ լինիցի ջորի խեռական, եւ կամ ձի կիցսընկէց կամ մարդակեր, որպէս զուարակագլուխ ձին Աղէկսանդրի, եւ կամ եզն հարկանող, եւ նա գիտիցէ, եւ այլք ազդ առնիցեն նմա եւ բողոք բառնայցեն եւ զվնասն ցուցանիցեն, եւ նա յանհոգս կացցէ եւ ոչ հնարեսցէ զնոսա, որպէս արժանն էր, եւ կիցս ընկեցեալ, կամ ատամնացեալ, կամ հարեալ սպանանիցէ զոք, տէր նորա մահապարտ է, եւ անասունն սպանցի, ապա թէ ոչ գիտէր՝ անպարտ է։ Եւ թէ յանսուրբ անասնոց իցէ՝ թէ ձի, թէ ջորի, ի մեռելոցն տեարքն տացեն, զի ի պէտս հոգւոյ նորա ծախիցեն։ Սակայն յայտնիցեն զպատճառն եւ այնոցիկ վաճառիցեն, որ կարողն են խրատել զնոսա։

Եւ զայս դատաստան եդաք երբեմն ըստ Աւրինացն, այլ հաստատել եւ կանոնաւք կամեցաք՝ մասամբ առաւելեալ։