Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՄԱՐԴ Ի ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԵՒ ՅԱՅԼ ԳՈՐԾ ԱՌԱՔՈՂԱՑ ԵՒ ՎՆԱՍԵԼՈՑ ՍՊԱՆՄԱՄԲ

Այլ վասն զմարդ ի ճանապարհ յուղարկել ումեք բազում աւրինակք տեսանին ի հարցմունս խղճի եւ անխղճի։ Զի են ոմանք, որ ի գործ մշակութեան են կարգեալք ի տերանց իւրեանց, եւ կէսք՝ յայգեգործութիւն, եւ այլք՝ ի զինուորութիւն, եւ դարձեալ այլք՝ ի յայլ գործ, որ ի պէտս հասարակաց մերոց կենացս աւրինաւք պատրաստեալ է։ Այսոցիկ, որոց ի գործս իւրեանց եկեսցէ որոգայթ մահու, անպարտ են տեարք նոցա, մանաւանդ այնոցիկ, որ զպատրաստութեան պատուէրն հանապազ կացուցանէ ի լսելի հնազանդելոց իւրոց։ Ապա թէ հասարակաց միաբանութեան սիրոյ եւ խաղաղական մերոց կենաց զընդդէմսն հրամայիցեն գործել տեարք ծառայիցն, եւ անդ պատահիցէ ումեք մահ կամ սպանութիւն, մահապարտ է տէր նորա։ Դարձեալ՝ եթէ ոք ի նոցանէ ծանուցանէ տեառն իւրոյ զվնասն, որ առաջի կայր, եւ տէրն անհոգացեալ անպատրաստաբար առաքէ ի գործն, եւ պատահի վնասն, յորմէ խիթայր, որ առաքեացն՝ արենապարտ է։