Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՔՍՈՐԵԼՈՑ

Արդ, եթէ արժանաւոր ոք աքսորանաց իցէ, որք միանգամ յեկեղեցական կարգէ իցեն, ըստ իրաւանց այսպէս լիցի. սարկաւագք եւ քահանայք լուծցին յեպիսկոպոսէ, զի նա է ձեռնադրող նոցա. սարկաւագուհիք՝ ի սարկաւագաց. եւ աշխարհականք, եւ հաւատաւորք, եւ կրաւնաւորք եւ որք միանգամ ի քահանայէ ձեռնադրին՝ ի քահանայէն. եպիսկոպոսունք՝ յիւրաքանչիւր ձեռնադրողաց. եւ կաթողիկոս՝ կամ ի կաթողիկոսէ եւ կամ յիւրոց ձեռնադրողաց եպիսկոպոսաց. իսկ վարդապետ՝ ի վարդապետաց հրամանատուաց։ Այլ վարդապետաց ոչ է ըստ իրաւանց զքահանայ աքսորել՝ առնլով զկարգն, բայց միայն որոշել. նաեւ զիւրաքանչիւր զդաս խրատել, եւ յանդիմանել, եւ յուղղութիւն ածել իշխան լիցի, իսկ աքսորել՝ նոցունց իշխանաւքն, այսինքն՝ ձեռնադրողաւքն, արասցէ, զի բանիւ իշխէ ամենեցունց։ Այլ հայրապետք ամենեցունց իշխեն, այլ ոչ ամենեքեան՝ նմա, բայց ձեռնադրողք նորա։