Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՔՍՈՐԵԼՈՑ ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԵՒ ՈՐՔ ԸՆԴ ՆՈՎԱՒ

Թագաւորք, կարգեալ յԱստուծոյ, որպէս Իսրայելին, յԱստուծոյ բարձցին եւ կամ աքսորեսցին, իսկ ի մարդկանէ կացեալք՝ ի նոցունց աքսորեսցին։ Եթէ իշխանք թագաւորեցուսցեն, եւ ոչ ըստ արժանւոյն վարէ զթագաւորութիւնն, ի նոցունց կարգողացն աքսորեսցի. այլ որդւոց նոցա ոչ է իրաւացի փոխել։

Իսկ թագաւորութիւն սեփհական լիցի ի հաւրէ անկեալ առ որդի։

Իսկ զիշխանս, զոր կարգէ թագաւորն, ի նմանէ եւ աքսորեսցին եւ կամ խրատեսցին։

Իսկ զթագաւոր խրատել, թէ այնպէս հարկ լիցի պահել զխաղաղութիւն, կամաւք լիցի այլ թագաւորի եւ հայրապետի, եւ հաւասարութեամբ ամենեցուն։

Իսկ եթէ իշխանք եւ ազատք ինքեանց կացուցանեն իշխան, ի նոցունց միաբանութենէ աքսորեսցի եւ խրատեսցի։ Այլ զթագաւորի կարգեալ իշխան թագաւոր աքսորեսցէ եւ խրատեսցէ։

Այլ իշխանաց իշխան՝ զիշխան խրատել եւ կամ աքսորել եւ զազատ. թէ ի նոցունց կարգեալ իցէ՝ նոցունց միաբանութեամբ արասցէ, եւ թէ ի թագաւորէ՝ թագաւորին կամաւք արասցէ։

Իսկ ազատք զզինուորս ոչ իշխեն խրատել, այլ հանել յինքեանց. այլ խրատել իշխանաց լիցի։

Նմանապէս զինուորք զշինականս ո՛չ կարեն աքսորել եւ ոչ խրատել, այլ աքսորել՝ ազատք, եւ խրատել՝ իշխանք։

Զայդ ըստ այդմ կարգի իրաւացի գիտեմ դատաստան ի տունս թագաւորաց։