Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶԿԵՆԴԱՆԻՍ Ի ՀԱՆԵԼ ԶՆՈՍԱ Ի ՎՆԱՍԷ ԵՒ ԿԱՄ ՈՉ

Եթէ ի կենդանեաց, ի սրբոց կամ յանսրբոց, մտեալ յանդաստան, կամ յայգի, կամ յայլ ինչ այսպիսի, յաւրան կամ ի խոտ դիզեալ, եւ տէր նորա զչարեալ հարցէ եւ սպանցէ, դատաստան լիցի՝ զեղեալ վնասն վճարմամբ հատուցանել, եւ նա զսպանեալ կենդանին, որ եհարն, ըստ իրաւանց լիով հատուսցէ, զի պարտ էր ի վնասէն հանել, այլ ոչ սպանանել։ Այլ ի հարկանելն քննութիւն լիցի. եւ եթէ խրտուցեալ անկաւ եւ մեռաւ, զի ոչ զմեռանիլ կամէր, այլ զփախուցանել, այդոքիկ յակամայից լիցին, – զկէսն հատուսցէ գնոյն. ի հարուածսն տեսցին կամքն։ Իսկ եթէ բժշկելի հարուածն իցէ, զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տացէ. այլ եթէ անբժշկելի հարուածն իցէ, եթէ ոտից, եւ ի սուրբ կենդանեաց իցէ, զգինն լիով տացէ, եւ նորա շաղիղն լիցի, եթէ յանսրբոց՝ բաւանդակ հատուսցի։ Եթէ կուրացուսցէ, կամ զատամն ընկենուցու, կամ եղջիւր, կամ զկող բեկցէ, թէպէտ եւ բժշկիցի, զգինն ի չորս բաժանեալ՝ մի մասն ընդ միոյ վնասու տացի. եւ այդ ուտելեաց եւ անուտելեաց լիցի։ Եւ եթէ զագի կտրիցէ, մի ի չորից մասանցն լիցի։

Ապա թէ տեառն անասնոյն բազում անգամ ասացեալ իցէ վնասն, եւ նա անփոյթ արասցէ, տեսցին այդոքիկ եւ այնպէս դատեսցին։

Իսկ ոտիցն կաղութիւնն մնացեալ՝ մի ի չորիցն լիցի գնոյն տուգանքն։

Այլ ընդ խաղ եւ վայրապար վնասողացն առաւելութեամբ լիցի տուգանքն ի բեկանելն եւ ի հատուցանելն զգինն ի սպանանելն։