Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԺՇԿԱՑ

Բազումք ի բժշկաց բազում վնասս գործեն դեղաւք կամ ի փորձել զդեղս յայլս, եւ կամ չարակամութեամբ սպանանեն դեղաւք, կամ վասն անգիտութեան զվնասակարսն տան ի դեղոց, կամ անվարժ գոլով՝ զցաւս ոչ գիտեն ճանաչել եւ յաղագս այնորիկ մահ գործեն հիւանդաց, կամ հեղգան յաղագս ըստ կամաց զվարձն ոչ տալոյ եւ այնպէս վնասեն, կամ նախանձելով ընդ աշակերտս՝ ոչ ուղիղ ուսուցին, եւ նոքա անգիտանալով՝ բազում արարին վնասս, եւ եթէ այլ ինչ ախտս ցաւոց մուծին՝ եթէ ինքեանք, եթէ աշակերտաւքն, զայսոսիկ զամենեսեան կամաւորս գիտեմք։

Իսկ ակամայք. զոր ի հիւանդին տեսողացն հեղգութենէ լիցի վնասն կամ ի հիւանդին, կամ զի ըստ հրամանի նորա զհիւանդն ոչ դարմանիցեն, կամ ի մեծ ինչ հարկէ ոչ եղեւ հնար գալ բժշկին առ հիւանդն, եւ յաղագս այնորիկ մահ եղեւ, կամ գիտութեամբ դեղ տուեալ կենաց՝ մահու եղեւ պատճառ։ Սոյնպէս հատանելն եւ խարելն այդոքիւք դատիցին։

Արդ, կամաւորացն արեան լիցի դատաստան, եթէ յայտ վնասն գայցէ, ապա թէ խոստովանութեամբ ծանիցի՝ կամաւորի ապաշխարութիւնն լիցի. իսկ ակամային՝ անպարտ յերկաքանչիւրսն լիցի։ Իսկ ի կամաւորէ եւ յակամայէ եղեալ վնասն՝ մի՛ լիցի անպարտ յերկաքանչիւրսն։