Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅԳԵԳՈՐԾԱՑ ՄՇԱԿԱՑ, ԸՆԿԵՐԱՒՈՐ ՄԱՍՆԱՒՈՐԱՑ ՀԱԿԱՐԱՇԱՑ ԵՒ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ

Յաղագս այգեգործաց եւ այլոցդ ճշգրտել զաւրինակն ոչ կարեմ՝ յաղագս զանազան սովորութեանց գաւառաց եւ աշխարհաց, բայց սակաւ ինչ նշանակ տացուք իրաւանց, զի ըստ սովորութեան վճռին այն հաստատուն առ նոսա կացցէ։

Արդ, մի՛ ոք անիրաւութեամբ զրկանս ինչ գործիցէ, այլ իրաւամբք զբաժանումն արասցէ ընդ ընկերին։ Իսկ գող գտեալ ոք ի նոսա, կրկին տուժիցի եւ ոչ չորեքկին՝ ըստ Աւրինացն, զի յիւր վաստակսն եւ ոչ յաւտարին անիրաւէ, եւ յաղագս այնորիկ իրաւացի կարծեմ զներելն։

Իսկ վարձաւոր մշակացն վարձն ի յեղանակս առատութեան եւ նուազութեանն դատիցի, առաւելեալն՝ ի նուազն լիցի, եւ պակասեալն՝ յառաւելուլն։ Նմանապէս եւ յաղագս տեղեացն լիցի։